© Slovenský superpohár v požiarnom útoku. Všetky práva
vyhradené. Web podporil BOLD digital.

Pravidlá Slovenského superpohára v požiarnom. útoku

Slovenský superpohár v požiarnom. útoku je hasičská súťaž, na ktorej sa v zmysle postupového kľúča stretnú najlepšie družstvá zo športových hasičských líg v požiarnom útoku, ktoré sa konajú na území Slovenskej republikySR.
 • Platné od:
  03.10.2018

1. Účasť

Zúčastnia sa ho hasičské družstvá mužov a žien hasičských líg konaných na území Slovenskej republiky podľa stanoveného kľúča, ktorý stanoví zakladateľ. Tento kľúč bude zverejnený na stránke superpohar.sk.

2. Súťažné družstvo

 • tvorí ho 7 členov v jednotnom ústroji
 • požičiavanie pretekára nie je možné
 • každý člen preteká na vlastné nebezpečie
 • výstroj súťažiacich – vrchná časť musí zakrývať ramená, spodná časť kolená, povinný opasok a prilba

3. Technické podmienky

Stroj

 • musí vizuálne zodpovedať schválenému typu (blok motora a čerpadlo)
 • ovládanie plynu musí byť na zmiešavacom zariadení – karburátore
 • výfukové potrubie ľubovoľné – musí vyúsťovať na pôvodnom mieste prechádzajúce vývevou
 • víčko na stroji nemusí byť založené
 • nie sú povolené prídavné tlakové nádoby a ani tzv. “turbo”
 • na stroji musí byť založený kryt motora – rozvodová časť
 • výstupný ventil “B” funkčný aspoň jeden
 • spätná klapka rozvádzača vody nemusí byť založená

Sací kôš

 • úprava váhy a jeho výšky povolená
 • s funkčnou klapkou, ktorá musí byť ovládaná zvonku
 • svetlosť oka (sita) max. 2×2 cm
 • sito umiestnené v prednej časti sacieho koša

Savice

 • povolené šroubenie s „O“ krúžkami
 • dĺžka savice 2,5 metra +/- 10 cm, priemer 110 mm
 • min. otočenie koša na závite 360° (kontrolované na prípravnej základni)
 • na savici nemôžu byť žiadne pomôcky na uchytenie a stabilizáciu (drievka a pod. pod páskou)
 • nábeh ku košu – maximálne 45 mm od límca po okraj (nie od pridanej gumičky) Zobraziť nákres

Hadice

 • dĺžka hadice 20 m +/– 1 m vrátane polospojky
 • priemer hadice „B“ min. 65 mm
 • priemer hadice „C“ min. 38 mm
 • povolené poistky proti rozpojeniu

Rozdeľovač

 • s tromi ovládacími prvkami bez ostrých hrán
 • povolené poistky proti rozpojeniu
 • zakázaný tzv. rozráčací klin
 • ovládacie páčky plne funkčné

Prúdnice

 • s priemerom výstrekovej trubice 12,5 mm +/- 0,1 mm,
 • povolené poistky proti rozpojeniu.

4. Ostatné ustanovenia

 • podložka pod savicu – gumená o max. hrúbke 1 cm a rozmer max. 50×50 cm
 • povolené sú max. 3 ks kľúčov alebo polokľúčov, bez skracovania a rôznych návarkov a dodatočných drážok a pások pre stabilizáciu náradia. Nie sú povolené predmety ako kamienky, tráva a pod. k stabilizácii polohy
 • stroj sa štartuje počas prípravy základne pred samotným štartom
 • voda do nádrže počas pokusu dopúšťaná nebude

5. Trať a jej okolie

 • štartovať sa bude striedavo z dvoch základní
 • každá bude mať svoju vlastnú časomieru
 • tvrdosť terčov v rozsahu 6 – 9 kg, rozdiel medzi terčmi max. 0,25 kg
 • povrch okolo základne bude spevnený, poprípade vykobercovaný, aby bola dosiahnutá regulárnosť počas celých pretekov
 • rozmer základne je 2×2 m a jej výška musí byť 10 cm +/- 1 cm
 • štartová čiara vzdialená od stredu základne 10 m
 • trať bude zabezpečená proti samovoľnému pohybu divákov alebo súťažiacich po trati, a to tak, aby sa diváci a pretekári nedostali medzi jednotlivé dráhy
 • dĺžka trate od stredu základne po nástrekovú čiaru je 70 m
 • bližšia stena nádrže bude v jednej rovine so stredom základne
 • vzdialenosť terčov od nástrekovej čiary a medzi terčami je 5 m
 • terče sú zhotovené tak, aby nástrekový otvor mal priemer 5 cm a bol uprostred dosky
 • na nástrekovej doske musí byť vyznačený vystredovací kruh v priemere 150 mm
 • otvor je vo výške 160 cm +/– 1 cm, meraný od spodnej časti konštrukcie
 • pred nástrekovou čiarou musia byť koberce o min. rozmere 1,5×1,5 m
 • samotné terče obsahujú svetelnú signalizáciu ukončenia pokusu
 • táto signalizácia je umiestnená v zornom poli pretekárov

6. Spôsob vykonania požiarneho útoku

 • dĺžka prípravy základne je maximálne 4 minúty
 • čas prípravy základne beží od momentu, keď dá rozhodca k tomu povel (písknutím do píšťale), nie však skôr, ako je táto základňa a trať uvolnená natoľko, aby mohli súťažiaci pristúpiť k príprave základne. Alebo aj v prípade, že na základňu bude súťažiacim položené ktorekoľvek náradie skôr, ako rozhodca dá pokyn na prípravu
 • pripravenosť základne oznámi člen družstva rozhodcovi, a ten dá následne pokyn ku štartu
 • od tohto momentu je nárdie bez súhlasu rozhodcu, do povelu štart, nedotknuteľné
 • stroj môže byť naštartovaný pre samotným štartom
 • medzera medzi košom a savicou, takisto aj medzi ktorýmikoľvek zubmi polospojok, musí byť na vloženie šablóny
 • hadica „B“ môže byť vyskladaná na rám stroja
 • savice môžu byť preložené ľubovolne, avšak nesmú presahovať základňu o viac ako 90 cm, táto vzdialenosť musí byť vyznačená (páskou, sprejom)
 • štartuje sa pomocou štartovacej pištole, a to spôsobom:
  „PRETEKÁRI NA MIESTA PRIPRAVTE SA – POZOR – VÝSTREL“. Na povel „PRETEKÁRI NA MIESTA PRIPRAVTE SA – pretekári zaujmú na štartovacej čiare miesto, na povel „POZOR“ – zaujmú pretekári konečnú polohu a od tohto momentu sa už nesmú pohnúť (štart z kľudu), nasleduje výstrel z pištole
 • štartér štartuje v intervaloch max. 2 sekúnd
 • v prípade chybného štartu má družstvo nárok na jeden opakovaný štart, ak nebola chyba na strane štartéra alebo štartovacej techniky (zlyhanie výstrelu, prípadne časomiery)
 • predčasný štart sa avizuje opakovaným výstrelom z pištole. Druhý predčasný štart má za následok neklasifikáciu súťažného družstva v danom pokuse. Predčasne ukončiť štart môže len štartér, v prípade dvoch štartérov pomocný štartér výhradne vyššie uvedeným spôsobom
 • prúdnica sa môže pri nástreku o zem opierať, nie však dotýkať sa nástrekovej čiary
 • savice musia byť navzájom spojené a zošroubované (platí pre všetky spoje), a to pred ukončením pokusu
 • sací kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením a aj po vytiahnutí z vody
 • pri zlyhaní časomiery má družstvo nárok na opakovaný pokus
 • každý súťažiaci musí dokončiť pokus v predpísanom výstroji

7. Povinnosti usporiadateľa

 • zabezpečí dve digitálne časomiery, ktoré budú merať dosiahnutý čas na dve desatinné miesta
 • terče musia byť rovnako vysoké, konštrukčne rovnako zhotovené, s rovnakým mechanizmom klapiek a rovnaká tvrdosťou terča 6 – 9 kg s max. rozdielom 0,25 kg
 • zabezpečí tabuľu, kde budú vypísané priebežné a celkové výsledky
 • zabezpečí občerstvenie pre pretekárov ako aj divákov
 • je povinný vyznačiť miesto na meranie dĺžky hadíc
 • vyznačí resp. zabezpečí miesto, kde bude prebiehať technická kontrola náradia
 • organizátor musí zložiť kauciu vo výške 100€ – bude použitá na administratívne účely (webová stránka, správne poplatky) a nákup prostriedkov pre zabezpečenie SSP

8. Rozhodcovia

 • zabezpečí rozhodcov v počte min. 5 na jednu dráhu
 • rozhodca na prípravnej základni – kontroluje všetko náradie, ústroj súťažiacich (družstvu neumožní prístup k hlavnej základni, pokiaľ nespĺňajú technické pravidlá)
 • rozhodca pri meraní hadíc – kontroluje dľžku vybraných hadíc (upozorní hlavného rozhodcu zdvihnutím zástavky na porušenie pravidiel)
 • rozhodca na nástrekovej čiare – kontroluje dotyk pretekára, resp. prešľap na nástrekovej čiare (upozorní hlavného rozhodcu zdvihnutím zástavky na porušenie pravidiel)
 • štartér – štartuje súťažné družstvo, dozerá na správny spôsob štartu, opakovaným výstrelom upozorní na nesprávny spôsob štartu
 • pomocný rozhodca – opakovaným výstrelom upozorní na predčasný štart
 • hlavný rozhodca – dozerá na prípravu hlavnej základne, kontroluje uloženie náradia, kontroluje čas prípravy, kontroluje rozhodnutie ostatných rozhodcov (po vykonaní pokusu) – jeho rozhodnutie je konečné a nemenné
 • všetci rozhodcovia musia byť označení reflexnými vestami, resp. inak označeným rovnakým oblečením
 • všetci potrební rozhodcovia (hlavný rozhodca, rozhodca pri meraní hadíc a rozhodca pri terčoch) musia mať zástavku s dvomi farebnými vlajkami rozdielnej farby
 • všetci rozhodcovia musia byť náležite poučení o týchto pravidlách
 • všetci rozhodcovia konajú podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, sú nestranní
 • žiaden rozhodca nesmie byť členom súťažného družstva

9. Hodnotenie

 • každé družstvo má nárok na dva súťažné pokusy
 • v prípade rovnosti časov dvoch družstiev bude rozhodovať ich druhý pokus (resp. prvý)
 • v prípade rovnosti časov dvoch družstiev a rovnosti druhých/prvých pokusov bude rozhodovať lepší zostrek

10. Odmeny

Muži aj ženy:
 • 1. miesto:
  putovný pohár + pohár + finančná odmena/vecná cena
 • 2. miesto:
  pohár + finančná odmena/vecná cena
 • 3. miesto:
  pohár + finančná odmena/vecná cena
Upozornenie:
 Zmena v štartovom poradí je možná iba formou výmeny s iným súťažným družstvom, a to s platnosťou pre obidve kolá.
Chcete sa o Slovenskom superpohári dozvedieť viac?